ច្បាប់ស្តីពីរបបគោលនយោបាយចំពោះជនរងគ្រោះស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់រដ្ឋ, ច្បាប់ស្តីពីរបបនយោបាយចំពោះជនរងគ្រោះស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋ, ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់, ផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់, ច្បាប់ស្តីពីស្មុំកូនអន្តរប្រទេស