ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នងរបស់មូលនិធិជនពិការ (ម.ជ.ព.) ជូនលោក ភា បឿន ជាជនពិការក្រីក្រ, ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នងរបស់មូលនិធិជនពិការ (ម.ជ.ព.) ជូនលោក ភា បឿន ជាជនពិការក្រីក្រ, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងបេសសកម្ មក្រសួង ស.អ.យ, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងបេសសកម្ មក្រសួង ស.អ.យ, ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី២១ ទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ០១ តុលា