អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការជំនួយសង្គម, អនុក្រឹត្យស្តីពីការងនុវត្ថកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ, កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលេីកទី៣, កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិ គាំពារសង្គមលេីកទី៣, ពិធី​ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ​ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់មូលនិធិជនិការ​