ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ​ ជូនដល់និស្សិត​ បញ្ចប់ការសិក្សា​ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច , ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ​ ជូនដល់និស្សិត​ បញ្ចប់ការសិក្សា​ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច , ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៣៧ , ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៣៧ , ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា