សិក្ខាសាលាស្តីពីនីតិវិធីរដ្ឋបាល ការរៀបចំផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើការជាផ្លូវការ នូវសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍, ពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើការជាផ្លូវការ នូវសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍, សិក្ខាសាលាកម្រិតបច្ចេកទេស ដើម្បីពិនិត្យ និងឯកភាពលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ នៃសូចនាករក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យ ប្រព័ន្អ កិច្ចការពារកុមារ, សិក្ខាសាលាកម្រិតបច្ចេកទេស ដើម្បីពិនិត្យ និងឯកភាពលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ នៃសូចនាករក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យ ប្រព័ន្អ កិច្ចការពារកុមារ