សិក្ខាសាលាស្វែងរកធាតុចូលក្នុងសេចក្តីព្រាង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ជំងឺអេដស៍របស់ក្រសួង ស.អ.យ , សិក្ខាសាលាស្វែងរកធាតុចូលក្នុងសេចក្តីព្រាង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ជំងឺអេដស៍របស់ក្រសួង ស.អ.យ , ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ស.អ.យ អនុញ្ញាតឱ្យលោក Kondo Yoshi និង ប្រតិភូជប៉ុនចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ៖, ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ស.អ.យ អនុញ្ញាតឱ្យលោក Kondo Yoshi និង ប្រតិភូជប៉ុនចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ៖, កម្មវិធីចែកអំណោយសប្បុរសធម៌របស់ ម.ជ.ព. ដល់ជនពិការក្រីក្រ ៣០គ្រួសារ នៅខេត្តប៉ៃលិន៖