សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល ការងារឆ្នាំ២០២០, សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល ការងារឆ្នាំ២០២០, ឯកឧត្តម វង សូត ចុះពិនិត្យមើល ការសាងសង់ទីចាត់ការ និងរបង នៅវិទ្យាល័យ និងមណ្ឌលសុខភាព, ឯកឧត្តម វង សូត ចុះពិនិត្យមើល ការសាងសង់ទីចាត់ការ និងរបង នៅវិទ្យាល័យជាច និងមណ្ឌលសុខភាព, សេចក្តីជូន ដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រូសារក្រីក្រ និងជនរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ជុំទី៣ លើកទី២