កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថមសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺកូវិដ.១៩ជុំទី២ លើកទី២ , កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថមសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺកូវិដ.១៩ជុំទី២ លើកទី២ , ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងណ នាំយកអំណោយចែកជូន ជនរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ចំនួន៤ខេត្ត, ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងណ នាំយកអំណោយចែកជូន ជនរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ចំនួន៤ខេត្ត, សម័យប្រជុំ លើកទី៦ របស់គណៈកម្មាធិការ UNESCAP តាមវីដេអូ Online ពិភាក្សាលើវិស័យអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច