កិច្ចប្រជុំលើសេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈលើកទី២ ត្រៀមពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខាលើនីតិប្រតិបត្តិបទដ្ឋាន និងរៀបចំផែនការសកម្មភាព នៃនីតិវិធីប្រតិបត្តិបទដ្ឋាន ស្តីពីការគ្រប់គ្រងករណី នៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះ នៅថ្ងៃទី២២​-២៣ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។, កម្ពុជា-ថៃ នឹងចុះហត្ថលេខារួមគ្នា លើការពង្រឹង និងគ្រប់គ្រងករណីនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស, ពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត បណ្ដេញឧបទ្រពពីឆ្នាំចាស់ ប្រោះព្រំលើករាសី នាំសិរីសួស្តី, ពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត បណ្ដេញឧបទ្រពពីឆ្នាំចាស់ ប្រោះព្រំលើករាសី នាំសិរីសួស្តី, កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន លើកទី១៤ អាណត្តិទី៣