ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ កន្រ្តាក់ ទទួលអំណោយពី ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ស.អ.យ, ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ កន្រ្តាក់ ទទួលអំណោយពី ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ស.អ.យ, ការប្រារព្ធ «ទិវាអន្តរជាតិស្តីពីគ្រួសារ» ដើម្បីរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់នៃគ្រួសារ, ការប្រារព្ធ «ទិវាអន្តរជាតិស្តីពីគ្រួសារ» ដើម្បីរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់នៃគ្រួសារ, មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយ ស្ម័គ្រចិត្ត និងផ្អែកលេីសហគមន៍