របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នង ដល់ជនពិការក្រីក្រ នៅខេត្តស្វាយរៀង, ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នង ដល់ជនពិការក្រីក្រ នៅខេត្តស្វាយរៀង, ក្រសួងសង្គមកិច្ចចុះ MoU ជាមួយអង្គការចំនួន៧ដើម្បី ជួយកុមាររងគ្រោះ​ និងងាយសង្គ្រោះនៅកម្ពុជា