ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ និងធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២០១៩-២០២៣

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង