Homeព័ត៌មានថ្មីៗសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះបញ្ជិកាអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់វិស័យឯកជន លើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះបញ្ជិកាអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់វិស័យឯកជន លើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង