សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីតួនាទី និងភារកិច្ចសម្រាប់មន្រ្តីទទួលបន្ទុកជាបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង