សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ខណៈកម្ពុជានៅតែបន្តរាតត្បាតដោយជំកូវីដ១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះសម្រាប់រយៈពេល៣ខែទៀត។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ គឺអនុវត្តពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង