សេចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី «ការបើកប្រាក់សោធនរបបសន្តិសុខសង្គម ប្រចាំខែមេសា​ (តែមួយលើកគត់) ឆ្នាំ២០២៤ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ដើម្បីបើកផ្តល់ជូនអតីតយុទ្ធជន អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក»។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង