គ្រួសារសពនិវត្តជន ចំនួន ២គ្រួសារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ទទួលបានប្រាក់គោលនយោបាយ

ស្ទឹងត្រែង÷ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោក ស៊ុត វណ្ណា ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាខេត្តស្ទឹងត្រែង និងប្រធានការិយាល័យប.ជ.ស បានបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយជូនគ្រួសារសពនិវត្តជន ២គ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន ១៨ ៤៨០ ០០០៛៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង