មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចដឹកនាំប្រជុំអង្គភាពជំនាញក្រោមឱវាទក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយសូចនាករសំខាន់ និងមេតាទិន្នន័យ (Meta Data)

ភ្នំពេញ÷ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ទៀវ សុគន្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ សយ ស៊ីផុន បានដឹកនាំប្រជុំអង្គភាពជំនាញក្រោមឱវាទក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយសូចនាករសំខាន់ និងមេតាទិន្នន័យ (Meta Data) សម្រាប់វិស័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួង៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង