វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពីច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារស្មុំកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ទីស្តីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម នឹម ថូត រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពីច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារស្មុំកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង