គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Toeng Dara