ច្បាប់​ស្តី​ពី​ស្មុំ​កូន​អន្តរ​ប្រទេស
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Norin