សៀវភៅណែនាំស្តីពីនីតិវិធីប្រមូលទិន្នន័យពីស្ថានភាពជីវភាព និងតម្រូវការរបស់អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Toeng Dara