សេចក្តីសម្រេចស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការចូលរួមរបស់កុមារ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Toeng Dara