ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិក
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ០៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry