ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំតាក់តែងបទដ្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ០៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry