ប្រកាសស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិចុះហត្ថលេខាសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនិងការផ្តល់របបសន្តិសុខសង្គមជូនអតីតយុទ្ធជន និងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជន
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry