ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួល សមាសភាព និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិពហុវិស័យស្តីពីកុមារកំព្រានិងកុមារងាយរងគ្រោះ
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry