ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួល និងជំរុញការអនុវត្តរបបនយោបាយចំពោះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry