ប្រកាសស្តីពីការទទួលស្គាល់ជនពិការដើម្បីទទួលបានរបបគោលនយោបាយចំពោះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ នៃខេត្តប៉ៃលិន
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry