អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រួបង្វឹក គ្រួបង្វឹកជំនួយ រាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry