សេចក្តីណែនាំស្តីពីការកំណត់រយៈពេលបម្រើការងារមុនស្នើសុំផ្ទេរ ឬផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry