សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពន្លឿនការឡើងថ្នាក់ ឋានន្ទរស័ក្តិប្រចាំឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry