សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនិង បែបបទនៃការស្នើសុំគ្រឿងឥស្សរិយយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry