សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធី របៀបរបបការងារពាក់ព័ន្ធនិងសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry