សេចក្តីណែនាំស្តីពីការងារអភិវឌ្ឍន៍អតីតយុទ្ធជននៅសហគមន៍ ឃុំ សង្គាត់ តាមរាជធានីខេត្ត
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry