ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្រី្តសាធារណៈនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្រី្តសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry