សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធី របៀបរបបការងារពាក់ព័ន្ធការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងរវាងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាជាមួយសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry