អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry