របាយការណ៍ស្តីពីការរៀបចំបញ្ចីវិភាគមុខងារ និងធនធានរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry