របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករាឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry