កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការរៀបចំអបអរសាទរទិវាអតីតយុទ្ធជន ២១មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩