កិច្ចប្រជុំលើសេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈលើកទី២ ត្រៀមពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខាលើនីតិប្រតិបត្តិបទដ្ឋាន និងរៀបចំផែនការសកម្មភាព នៃនីតិវិធីប្រតិបត្តិបទដ្ឋាន ស្តីពីការគ្រប់គ្រងករណី នៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះ នៅថ្ងៃទី២២​-២៣ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។