សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពី​នីតិវិធី​ប្រមូល​ទិន្នន័យពីស្ថានភាពជីវភា និងតម្រូវការរបស់អតីតយុទ្ធជន និងគ្រួសារ