ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌជាតិគាំពារមនុស្សចាស់ រាជធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២៣ ខែ ឧសាភា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry