ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៧០ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងកុមារកម្ពុជា ១មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩