សារាចរស្តីពីការចាត់តាំងខួបលើកទី៧០ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry