ជំនួបរវាង ឯកឧត្តម យី យ៉ូន រដ្ឋលេខាធិការ និងលោក Fumio yamada ប្រធានអង្គការ JICA