របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry