ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry