ក្រសួងសង្គមកិច្ច ផ្តល់របបគោល នយោបាយពិនិត្យ និងថែទាំសុខភាពជូន ជនពិការក្រីក្រជាង ៣០០នាក់ តាមសហគមន៍នៅស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង