ក្រសួង ស.អ.យ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង (MoU) ជាមួយអង្គការចំនួន២ ក្នុងទំហំទឹក ប្រាក់ប្រមាណជាង២លានដុល្លារ