កម្មវិធីចែកអំណោយសប្បុរសធម៌របស់ ម.ជ.ព. ដល់ជនពិការក្រីក្រ ៣០គ្រួសារ នៅខេត្តប៉ៃលិន៖