ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ស.អ.យ អនុញ្ញាតឱ្យលោក Kondo Yoshi និង ប្រតិភូជប៉ុនចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ៖