មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងស្តារនីតិសម្បទា ជនវិបល្លាសស្មារតី សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ