ពិធីប្រកាសបើកការប្រកួតបាល់ទាត់ ដណ្តើមពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម វង សូត ឆ្នាំ២០១៩