មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងស្ដារនីតិសម្បទាជនវិបល្លាសស្មារតី នៅខេត្តកណ្ដាល ត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់