របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែសីហារ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen