ពីធីសិក្ខាសាលា និងបណ្តុះបណ្តាលការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថវិកាកម្មវិធីសូចនាករ និងសមិទ្ធកម្មថវិការកម្មវិធីសម្រាប់ថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់រាជធានី-ខេត្