ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នងរបស់មូលនិធិជនពិការ (ម.ជ.ព.) ជូនលោក ភា បឿន ជាជនពិការក្រីក្រ