របាយការណ៍សមិទ្ធផលការងារ ១ឆ្នាំ (ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩) នៃការអនុវត្តយុទ្ធសារស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen